haj

انواع ســـــــوهان کـــــــــره ای

 قیمت های زیر به صورت تکفروشی بوده ، لذا  دوستان و همکارانی که قصد خرید به صورت عمده و کلی را دارند باید جهت کسب قیمت با دفتر مدیریت گروه تماس حاصل فرمایند .

سوهان سکه ای

  • ۷۵۰ گرمی
  • ۵۰۰ گرمی ۳۲ عدد در کارتن
  • ۷۵۰ گرمی ۱۶ عدد در کارتن

seke

سوهان تخت مجلسی

  • ۷۵۰ گرمی
  • ۵۰۰ گرمی ۳۲ عدد در کارتن
  • ۷۵۰ گرمی ۱۶ عدد در کارتن

سوهان لقمه ای

  • ۷۵۰ گرمی
  • ۵۰۰ گرمی ۲۴ عدد در کارتن
  • ۷۵۰ گرمی ۱۶ عدد در کارتن

77

سوهان گزی

  • ۷۵۰ گرمی
  • ۵۰۰ گرمی ۳۲ عدد در کارتن
  • ۷۵۰ گرمی ۱۶ عدد در کارتن

66

سوهان چهارمغز

  • ۷۵۰ گرمی
  • ۵۰۰ گرمی ۳۲ عدد در کارتن
  • ۷۵۰ گرمی ۲۰ عدد در کارتن

99

سوهان باقلوایی

  • ۷۵۰ گرمی
  • ۵۰۰ گرمی ۳۶ عدد در کارتن
  • ۷۵۰ گرمی ۲۰ عدد در کارتن

110

سوهان گل ریز کره ای

  • ۷۵۰ گرمی
  • ۵۸۰ گرمی ۲۷ عدد در کارتن
  • ۷۵۰ گرمی ۱۶ عدد در کارتن
  • 333

سوهان حبه ای

 • ۷۵۰ گرمی موجود نیست
 • ۵۰۰ گرمی ۳۲ عدد در کارتن
 •  ظروف استوانه ای
  222

سوهان کادوئی

  • بسته بندی شکیل
  • مغز بادوم ، پسته و گردو
  • تهیه شده با روغن کره ای

8888

سوهان ۴ مغز

  • ۷۵۰ گرمی
  • ۵۰۰ گرمی ۳۶ عدد در کارتن
  • ۷۵۰ گرمی ۱۶ عدد در کارتن

888

سوهان باقلوایی

  • ۷۵۰ گرمی
  • ۵۰۰ گرمی ۳۶ عدد در کارتن
  • ۷۵۰ گرمی ۲۰ عدد در کارتن

656

سوهان کنجدی

  • ۷۵۰ گرمی
  • ۵۰۰ گرمی ۳۶ عدد در کارتن
  • ۷۵۰ گرمی ۲۰ عدد در کارتن

انواع ســـــــوهان نباتی

 قیمت های زیر به صورت تکفروشی بوده ، لذا  دوستان و همکارانی که قصد خرید به صورت عمده و کلی را دارند باید جهت کسب قیمت با دفتر مدیریت گروه تماس حاصل فرمایند .

سوهان سکه ای

  • ۷۵۰ گرمی
  • ۵۰۰ گرمی ۳۲ عدد در کارتن
  • ۷۵۰ گرمی ۱۶ عدد در کارتن

seke

سوهان تخت مجلسی

  • ۷۵۰ گرمی
  • ۵۰۰ گرمی ۳۲ عدد در کارتن
  • ۷۵۰ گرمی ۱۶ عدد در کارتن

سوهان لقمه ای

  • ۷۵۰ گرمی
  • ۵۰۰ گرمی ۲۴ عدد در کارتن
  • ۷۵۰ گرمی ۱۴ عدد در کارتن

77

سوهان حبه ای

 • ۷۵۰ گرمی موجود نیست
 • ۵۰۰ گرمی ۲۷ عدد در کارتن
 •  ظروف استوانه ای
  222

سوهان باقلوایی

  • ۷۵۰ گرمی
  • ۵۰۰ گرمی ۳۶ عدد در کارتن
  • ۷۵۰ گرمی ۲۰ عدد در کارتن

110

سوهان باقلوایی

  • ۷۵۰ گرمی
  • ۵۰۰ گرمی ۳۶ عدد در کارتن
  • ۷۵۰ گرمی ۲۰ عدد در کارتن

656

سوهان کنجدی

  • ۷۵۰ گرمی
  • ۵۰۰ گرمی ۳۶ عدد در کارتن
  • ۷۵۰ گرمی ۲۰ عدد در کارتن